Главная » Деятельность » Статьи » Бири-биримизни акъаретлемектен файда бармы, аджеба?

Бири-биримизни акъаретлемектен файда бармы, аджеб

Бу кучюк макъалени язмагъа себеп бир чиркин адисе олды. «Къырым» газети муарриентине мен сыкъ барам, чюнки ондаки хадимлернен ишбирликте чокъ ишлер япамыз.
8-июльде, адет узьре, муарриетте бир къач ватандаш корюштик, япыладжакъ ишлерни музакере эттик. Ишимиз екюнленген, даркъалмаздан огюне, тышкъа чыкъып кельген бир аркъадашымыз азбардаки почта къутусына ташлангъан бир табакъта язылгъан кягъытны алып кельди.
Кягъттаки метиннинъ тёлесинде серлева киби ири арифлернен «Предатели народа» деп язылгъан. Бу не экен деп, окъуп башласам, серлеванынъ астында янъы курулгъан «Къырым бирлиги» тешкиляти миллетимизнинъ инкишаф этильмеси ичюн япаджакъ ишлернинъ программасы язылгъан.
Аталар сёзю бар: «Сув корьмей, папуч чыкъарма». Бу серлеваны къойгъан инсан «Къырым бирлиги»нинъ япкъан ве япаджакъ ишлерини бильмейип, онынъ азаларынен лаф этмейип, эписини «предатели народа», де акъаретлемеге, оларгъа лагъап тыкъмагъа ич бир акъы ёкъ, чюнки бу тешкилят миллетимиз арасында энди чалышып башлай.
Зан этсем, бойле пис лагъапны куньджюлик я да кучьсюзликтен такъалар. Не экен – бу тешкилят Къырымда бугунь укюм сюрген акимиетнен чалышып, миллетимизнинъ сиясий акъ – укъукъларыны бирликте чезмек керек, деп сая. Эгер акъаретлев бойле мананен япылгъан олса, акъаретчилер «предатели народа», деп акимиетке сонъки вакъытта чалышмагъа кирген ватандашаларымызны да къабатлай билелер.
Миллетнинъ такъдирини тюшюнген тешкилят шимди акимиетнен сёз тапып, онынъ къурумларына кирип фаалиет косьтермесе, халкъымыз ёл четинде къалып, тиленджи киби къолуны узатып, укюметтен тилим отьмек истейджек. Буны япмакъ ичюн сайлавларда иштиракъ этип, озь инсанларымызгъа рей берип, оларны кой шуларындан башлап Госсоветке къадар кирдирмекке тырышмакъ керекмиз. Сайлангъанлар исе, къанунларгъа эсасланып, миллетимизнинъ бутюн меселерини чезильмесине чалышмакъ кереклер.
«Халкъ сыткъыны», «халкъ душманы» ве даа башкъа акъаретлевлерни тюшюнип чыкъаргъанлар миллетнен ич де алып береджеклери ёкъ, халкъны дарма-дагъын этип, оны къой сюрюси этмеге тырышалар. Б кягъытны язып даркъаткъанлар озь адларыны язмагъанлар. Бу да, мен беллесем, къоркъакълыкътан. Озьлери миллетимизнинъ огъурунда чёп устюне чёпкъоймайып, иш алып баргъан адамлар ве тешкилятларны тенкъит этмектен гъайры къолларындан бир шей кельмегенинден келип чыкъса керек.
Бойле инсанлагъа тевсием: фикирлерини денъиштирмек керек, чюнки халкънен ойнамакъ олмай. Миллет озь Ватанында, озь топрагъында, Анна-юртунда яшамакъ ве инкишаф этмек керек. Миллетимизнинъ бирлигине эр бир Адам озь иссесини къошмакъ керек, чюнки биз тек бирлик-бераберликнен озь ниетлеримизге ирише билемиз.
Алла - Тааля ярдымджы олсун! Аминь!


Дильшат Ильяс Шейхзаде
«Qirim» газетасы, № 38, 16-июль, 2014