Главная » Деятельность » Статьи » Ана-Юрт ал-вазиети денъишер мы?

Ана-Юрт ал-вазиети денъишер мы?

Акъмесджит кенарында Ана-Юрт маалеси ерлеше. Бу ад татлы юрекке яткъан сёздир. Ана-юрт эшиткенде ешиль багъ-багъчалар, азбарларда осьтирильген юзюм салкъымлары, тегиз-кениш ёллар, чечеклернен сюсленген сокъакълары, тегиз-кениш ёллар козь огюне келе. Амма акъикъатта маалленинъ манзарасы бам-башкъа.
Инсанынъ бою къадар от сокъакъларны сарып алгъан. Буны корьсен санки бир кийик ерге тюшесинъ. Юрюш чамурдан, батыкълыкътан сынавгъа чевириле. Ана-Юрт ёллары азап ёлуна бенъзей. Свет ёкътыр. Трансформатор къоюлмасы тек бош лаф. Газ ёкътыр. Сув саатларнен берилле. Азбарда асрамагъа, сачып-осьтюрмеге себзе фырсат ёкътыр. Тиббиет акъкъында аслы лафы да юрсетильмей. Ёкъ, ёкъ, ёкъ…
Насыл бойле алларда инсанлар даянып яшамакъталар?! Бир Аллах Тааля биле. Озь ватанымызда сюргюн алында яшайыкъ. Акъ-укъукъсыз, аъар вазиетте, къайда козь ташламасанъ сонъы нефес алгъан киби.
Ана-Юртнынъ тарихи 90-нджы йылларындан башлана. 1994 сенеси эки джесюр къоранта чадырларда ерлешип эв къурмагъа башлайлар. 21 йыл кечти…Шимди Ана-Юрт маалеси буюклешти, сакинлери чокълашты, сокъакълар пейда олды. Амма ал-вазиет денъишмеди.
Анда яшагъан къоранталарда балалар дюньягъа келе. Ана-бабаларны хаят къасеветлери къаплап алгъан заман чоджукъларгъа осьмеге, буюмеге, инкъишаф этмеге керек. Балаларны акъыллы, истидатлы, келеджекте озь зенаатында мутехассыс олгъаныны истесек оларнен огърашмагъа керек. Терекнинъ мейвасыны корьгендже не къадар кучь къоймалыдыр. Мында исе инсан. Дюньянынъ кетишаты адамнынъ тербиесине ве бильгисине багълыдыр. Онынъ ичюн бала-багъча къурулмасы пек керекли, джиддий ве эмиетли вазифедир. Эм де ана-тилимизни джанландырув меселесинде биринджи басамагъы олур эди.
Мектепке къатнагъан балалар джаяв «Свобада» дурагъына барып андан маршруткъагъа отурып мектеплерге барып келелер. Ёллары узакъ ве хавфлы. Окъушларына барып кельгендже анананъ куни къасеветте кече. Эгер Ана-Юрттан бир маршруткъа къатнаса я да мектеп автобусы айырылса чокъ гузель олур эди.
Ёллар акъкъында энди чокътан берли айтыла, лякин япылгъан иш корюнмей.
Акимиет популизм ичюн дегиль де адий инсанларны тюшюнип давранмаса чокъ вазифелерни беджерип олур эди. Украина озь заманында къырым халкъларнынъ меселелерине аркъасына чевирди. Къырымтатар халкънынъ вазиетини корип, билип козь-къулакъ асмады. Миллет озь озюни аякъкъа турсатмагъа тырышты.
Шимди адий инсанларын ичтимаий турмушы денъишер экен мы? Бу русие акимиети адамларгъа дестек, ярдымджы олур мы? Ёкъса тек озь менфаатыны ичун чалышир мы? Бельгисиз. Белли тек бир шей : Къырымнынъ джаны къырымтатар халкъы. Онынъ кечмиши ве келеджеги Къырымнен багълыдыр. Къырымтатарсыз Къырым олмаз!
Ана-Юрт бунъа бир мисальдир.

Эльзара Мустафаева, кой сакины